Poradenstvo a dotazy

Formulár pre Vaše otázky


 

Často kladené otázky

 • Ako zistím, či môj problém môže riešiť Vaša detektívna kancelária?
  Vždy je potrebné kontaktovať nás a hlavne včas, na jednom z uvedených kontaktov, pričom vždy je potrebné uviesť podstatu problému a zanechať kontakt na Vás. Následne dohodneme stretnutie, alebo spôsob komunikácie so zachovaním diskrétnosti.
 • Potrebujem zistiť, s kým sa stretáva moja dcéra, ako trávi voľný čas, viete mi pomôcť?
  Áno, preverujeme aj takéto okolnosti, aj preverenie spolužiakov, partie, známych a priateľov, s ktorými sa Vaše dieťa stýka a zisťujeme, či tieto osoby nepredstavujú bezpečnostné riziko z hľadiska jeho ochrany pred kriminalitou alebo iným protiprávnym konaním.
 • Potrebujem zabezpečiť nejaké dôkazy, lebo manžel má milenku, popiera to a ja potrebujem dôkazy pre rozvodové konanie. Viete mi pomôcť?
  Áno, naša detektívna kancelária zabezpečuje aj získavanie takýchto dôkazov, pričom detektívnou činnosťou je možné pátrať po zdravotnom stave osoby, jej sexuálnych stykoch a sklonoch, len v prípade, ak ide o skutočnosti, ktoré by mohli viesť k rozvodu manželstva a zmluvu o poskytovaní detektívnej služby uzavrel jeden z manželov, alebo ak ide o sexuálne styky a sklony, ktoré sú protiprávne alebo môžu viesť k protiprávnemu konaniu.
 • Ste povinní zachovávať mlčanlivosť pri výkone detektívnej služby?
  Áno, v zmysle zákona je uložená povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa prevádzkovateľ alebo zamestnanci dozvedia v súvislosti s poskytovaním detektívnej služby, okrem prípadov, keď od tejto povinnosti zbaví osoba, ktorá je účastníkom zmluvy o poskytovaní detektívnej služby. Ak ide o skutočnosti týkajúce sa inej osoby, môže tak urobiť aj táto osoba. Táto povinnosť trvá aj po ukončení prevádzkovania detektívnej služby alebo po skončení pracovnoprávneho vzťahu.
 • Je možné preveriť obchodného partnera, klienta pomocou detektívnej služby, s ktorým idem uzatvoriť obchod?
  Áno, detektívna služba umožňuje v súlade so zákonom získavať údaje o osobnom stave fyzickej osoby a získavať informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch.
 • V čom spočíva pomoc poškodeným v trestnom konaní?
  Už od samotnej udalosti, ktorá bola spôsobená trestným činom, po nakontaktovaní sa na našu kanceláriu je možné zabezpečiť zastupovanie pred orgánom činným v trestnom konaní, čiže už pri prvotných úkonoch s Políciou, ďalej spracovávanie návrhov v trestnom konaní, podávanie opravných prostriedkov proti meritórnym rozhodnutiam, zabezpečovanie dôkazných prostriedkov a uplatňovanie práv poškodeného v rozsahu stanovených zákonom.
 • Môžem prostredníctvom Vašej kancelárie zabezpečiť znalecké úkony v súvislosti s dopravnou nehodou?
  Áno, zabezpečujeme posúdenie už spracovaného znaleckého posudku (napr. Políciou) pri analýze dopravnej nehody, zabezpečujeme spracovanie nového znaleckého posudku renomovanými znalcami, ktorý je použiteľný ako dôkaz v správnom alebo trestnom konaní.
 • Mám problém s posúdením poranenia, ktoré mi bolo spôsobené inou osobou, ako mi viete pomôcť?
  Po zabezpečení a predložení príslušných podkladov zabezpečíme vykonanie analýzy a spracovanie odborného vyjadrenia alebo zaleckého posudku znalcami z príslušného odboru, včítane obodovania zranenia potrebné pre odškodnenie.

Kontakt

7xx s.r.o.
Gogoľova 3
P.O. BOX 66
036 01 MARTIN


Telefón: +421 915 043 708
               +421 905 815 276
E-mail: office@7xx.sk


IČO: 47 725 401
DIČ: 2024089980


Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vo vložke č. 62172/L


Licencie:
Detektívna služba   PD 000229 Strážna služba        PS 000542

Partneri