Detektívna služba - Private detective

 • hľadanie osoby,
 • hľadanie majetku,
 • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
 • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
 • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo
 • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo

Služby pre advokátov, advokátske kancelárie

 • Komplexné služby vrátane obstarania informácii a podkladov pre výkon znaleckej činnosti a vypracovania znaleckého posudku;
 • Získanie informácií slúžiacich ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom;
 • Zisťovanie totožnosti svedkov udalostí (meno, priezvisko, bydlisko, telefóne číslo) a doručovanie predvolania k výsluchu či inému procesnému úkonu;
 • Zisťovanie miesta pobytu osôb alebo sídla firiem;
 • Úzka spolupráca s profesionálnou znaleckou organizáciou včítane zabezpečenia spracovania odborného vyjadrenia alebo znaleckého posudku z odboru zdravotníctva a farmácie, súdneho lekárstva a chirurgie;

Služby pre poisťovne, finančné a leasingové spoločnosti a ostatné právnické osoby

 • Získanie informácií a podkladov potrebných k vypracovaniu znaleckého posudku, výkonu exekučnej činnosti;
 • Vypátranie osoby – účastníka konania a zabezpečíme doručenie a prevzatie listovej zásielky;
 • Zahájiť pátranie po osobách, ktoré sú podozrivé z podvodných obchodných aktivít, vypátranie majetku získaného ich podvodným konaním, porušením, alebo nedodržaním zmluvných podmienok;
 • Preverenie podozrenia z leasingových, subvenčných, úverových alebo poistných podvodov a zabezpečenie dôkazných prostriedkov.
 • Zabezpečenie identifikácie majetku, ktorý je predmetom zmluvného plnenia (poistnej udalosti, poskytnutia úveru, predmet leasingu a pod.);
 • Preverenie uchádzačov o zamestnanie podľa požiadavky klienta, najmä so zameraním na previerku bezpečnostných rizík;
 • Preverenie zamestnancov a ich konania smerujúce k poškodeniu obchodnej spoločnosti vyzradením obchodného tajomstva, poškodeniu dobrého mena spoločnosti, úniku know-how a pod.;
 • Zabezpečenie neodkladnej previerky pravdivosti uvádzaných údajov slúžiacich ako podklad pre spracovanie zmluvných vzťahov, previerky účastníkov zmluvného vzťahu za účelom predísť možnému podvodnému konaniu potenciálneho zmluvného partnera

Služby pre fyzické osoby

 • Komplexné zastupovanie poškodených v trestnom konaní
 • Komplexné služby vrátane obstarania informácií a podkladov pre výkon znaleckej činnosti potrebých k vypracovaniu odborného vyjadrenia alebo znlaeckého posudku
 • Obstaranie a zadokumentovanie informácií slúžiacich ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
 • Zistenie miesta pobytu osôb alebo sídiel firiem
 • Analýza okolností svedčiacich proti klientovi a zistenie okolností svedčiacich v jeho prospech
 • Zistenie spôsobu trávenia voľného času Vašich detí (napr. preverenie spolužiakov, partie, známych a priateľov, s ktorými sa Vaše dieťa stýka a zistenie, či tieto osoby nepredstavujú bezpečnostné riziko z hľadiska jeho ochrany pred kriminalitou alebo iným protiprávnym konaním)

Kontakt

7xx s.r.o.
Gogoľova 3
P.O. BOX 66
036 01 MARTIN


Telefón: +421 915 043 708
               +421 905 815 276
E-mail: office@7xx.sk


IČO: 47 725 401
DIČ: 2024089980


Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vo vložke č. 62172/L


Licencie:
Detektívna služba   PD 000229 Strážna služba        PS 000542

Partneri